DE03 – Scholars of Ratisbon


       

Stitcher: Jutta Kohlbeck, Prue King, Susanne Gatzka

The abbey at Ratisbon trained and educated many Scottish priests. Thomas Brockie, for example, left for the isolated mission at Cabrach in Moray, and his brother Donald for Strathavon, before returning to write the Monasticon Scoticum. George Andrew Gordon was a noted physicist and James Gallus Robertson produced the first Catholic New Testament to be published in Scotland in English. Thomas Ildephonse Kennedy brought British industrial technology to Germany, and John Lamont from Braemar (1805-79) studied at Ratisbon and became a world famous astronomer. Edinburghs Bishop James Gillis protested against moves end the Scottish connection, but the abbey closed in 1862.

DE03 Sgoilearan Ratisbon
Bha an abaid ann an Ratisbon a’ trèanadh ’s ag oideachadh shagairtean Albannach. Dh’fhàg Tòmas Brockie, mar eisimpleir, airson a’ mhisean iomallach anns a’ Chabraich ann am Moireibh, a bhràthair Dòmhnall airson Srath Abhainne mus do thill e a sgrìobhadh am Monasticon Scoticum. B’ e fear-fiosaig ainmeil a bh’ ann an Seòras Anndra Gòrdain agus thug Seumas Gallus Robasdan gu buil a’ chiad Tiomnadh Nuadh Caitligeach a chaidh fhoillseachadh ann am Beurla ann an Alba. Thug Tòmas Ildephonse Ceanadach teicneòlas gnìomhachasail Breatannach don Ghearmailt, agus bha Iain MacLaomainn à Bràigh Mhàr (1805–79) ag ionnsachadh ann an Ratisbon agus thàinig e gu bhith ainmeil air feadh an t-saoghail mar astronomet. Bha an t-Easbaig Seumas MacGillìosa à Dùn Èideann a’ cur an aghaidh nan gluasadan gus deireadh a chur air a’ cheangal Albannaich, ach dhùin an abaid ann an 1862.