DE04 – A German Love Story

Stitchers: Greta Anderson (Prestonpans), Karen Fiddler

During the Second World War, Isabella from East Lothian fell in love with Helmut Joswig, a German prisoner of war, and after his discharge in 1948 they determined to build a life together regardless of prejudice. They married in Edinburgh, living in Newtongrange and then Prestonpans, but in 1953 decided to move to Germany. There they met more prejudice: nobody would rent a home to a former enemy. Through hardship and toil, Isabella and Helmut built their own home, where she still lives today. Isabella has five children, seven grandchildren, and six great-grandchildren – a Diaspora community all of their own!

DE04 Sgeulachd Gaoil Ghearmailteach
Aig àm an Dàrna Cogaidh Mhòir, thuit Iseabail à Lodainn an Ear ann an gaol le Helmut Joswig, prìosanach Gearmailteach, agus an dèidh a leigeil mu sgaoil ann an 1947, chuir iad romhpa am beatha a chur seachad còmhla a dh’aindeoin claon-bhreith. Phòs iad ann an Dùn Èideann, a’ fuireach ann an Newtongrange agus Prestonpans, ach ann an 1953 cho-dhùin iad gluasad don Ghearmailt. Thàinig iad tarsainn air barrachd claon-bhreith an sin: cha toireadh neach sam bith taigh air màl don nàmhaid. Tro chruadalas is dìcheall, thog Iseabail agus Helmut an dachaigh fhèin, far a bheil i fhathast a’ fuireach. Tha còignear chloinne aig Iseabail, seachdnar oghaichean agus sianar