GB-E 07 – Earl Henry

Stitchers: Doncaster Caledonian Society and the Danum Lacemakers, Francis Balham, Nancy Birkinshaw, Joan Drake, Helen Drury, Margie Escreet, Joan Foster, Christine McVey, Jane Scrimshaw, Nancy Sheach (Doncaster).

 

Prince Henry (1115 – 12 June 1152) was the son of David I of Scotland and his English wife Maud. Through his mother’s estates and his father’s successes, Henry gained the lordship of Doncaster alongside other English titles (Earl of Huntingdon and Earl of Northumberland), at a time when the national borders were hotly contested. Heir to the Scottish throne, he died just a year before his father. Two of Henry’s sons went on became kings of Scotland: Malcolm I (1153-65) and William I (1165-1214). It has since been claimed that the Scottish crown’s rights to Doncaster were never formally rescinded!

 


GBE07 An t-Iarla Eanraig
B’ e am Prionnsa Eanraig (1115–12 Ògmhios 1152) mac do Dhàibhidh I Alba agus a bhean Shasannach, Maud. Tro oighreachdan a mhàthar agus soirbheachadh athar, choisinn Eanraig tighearnas Doncaster còmhla ri tiotalan Sasannach eile (Iarla Huntingdon agus Iarla Northumberland), aig àm nuair a bha còmhstri mhòr mu dheidhinn nan crìochna nàiseanta. Mar oighre don rìgh-chathair Albannach, fhuair e bàs dìreach bliadhna ro athair. Chaidh dithis de mhic Eanraig air adhart gu bhith nan rìghrean ann an Alba: Calum I (1153–1165) agus Uilleam I (1165–1214). Thathar air a ràdh on uair sin nach robh còraichean crùn Alba air Doncaster a-riamh air an cur às lagh gu foirmeil!