GB-E10 – Jock KaneStitchers: Francis Balham, Nancy Birkinshaw, Joan Drake, Helen Drury, Margie Escreet, Joan Foster, Nancy Sheach, Helen Drury, Christine McVey, Jeanette Noble, Jane Scrimshaw, Ruth Taylor (Doncaster) 

In the middle of the twentieth century Doncaster was the centre of one of the largest
coal-mining areas in Britain. Jock Kane (1907-77) originally from West Lothian
in Scotland, was an active and influential union representative for the
colliers of the region. Kane lived in Armthorpe just outside Doncaster whilst
he worked as secretary of the Yorkshire Union of Mineworkers. Armthorpe was a
model village created to house the workers of the adjacent Markham Main
Colliery.

GBE10 Seoc Kane
Ann am meadhan na ficheadamh linn, bha Doncaster ann an teis-meadhain aon de na sgìrean mèinnearachd guail a bu mhotha ann am Breatainn. Bha Seoc Kane (1907–77) a bha à Lodainn an Iar ann an Alba bho thùs, gnìomhach agus buadhach mar riochdaire aonadh-ceàird do ghuaillearan na sgìre. Bha Kane a’ fuireach ann an Armthorpe dìreach taobh a-muigh Doncaster fhad ’s a bha e ag obair mar rùnaire do dh’Aonadh Mhèinnearan Siorrachd Iorc. B’ e baile beag dealbhaichte a bh’ ann an Armthorpe, a chaidh a chruthachadh le taighean airson luchd-obrach Prìomh Ghuaillearachd Markham a bha rin taobh.