FR01 – Auld Alliance

Stitchers: Odile Compagnon, Yvette Besnier, Monique Lambert, Christine Mallet (Brie-Comte-Robert)


The Auld Alliance or Vieille Alliance was a long-standing treaty of mutual assistance between the kingdoms of Scotland and France which dominated Scottish foreign policy for much of the medieval period. It was initiated in 1295 when King John Balliol was in need of allies as his relations with England deteriorated, and officially lasted until the 1560s when Scotland became a Protestant nation. The treaty led to Scottish soldiers fighting wars alongside the French, in victory and defeat, and French soldiers landing in Scotland during times of crisis. It led to strong diplomatic and cultural association between the two countries.

FR01 An t-Seann Chaidreachas
B’ e cùmhnant fad-sheasmhach de cho-chobhair eadar rìoghachd na h-Alba agus an Fhraing a bh’ anns an t-Seann Chaidreachas no Vieille Alliance, a chùm smachd air poileasaidh cèin na h-Alba airson na mòr-chuid de na meadhan-aoisean. Chuireadh an gnìomh an cùmhnant ann an 1295 nuair a bha feum aig an Rìgh Iain Balliol air cochòmhragaichean a chionn ’s gun robh an dàimh a bh’ aige le Sasainn air a dhol am miosad, agus mhair e gu h-oifigeil gus na 1560an nuair a thàinig Alba gu bhith na nàisean Phròstanaich. Lean an cùmhnant air adhart gu saighdearan Albannach a bhith a’ sabaid ann an cogaidhean taobh ri taobh ris na Frangaich, ann am buaidh agus ann an call, agus saighdearan Frangach a’ tighinn a dh’Alba ann an amannan èiginn. Lean e gu co-chomann làidir cultarach is dioplòmasach eadar an dà dhùthaich.