FR04 – Mary Queen of Scots


   

Stitchers: Fisherrow Patchwork Club (Musselburgh)

 

Mary Stuart (1542-1587) became Queen of Scots at just six days old. A viscous war was waged for her hand, but eventually Mary was sent to marry the future King Francis II. She therefore spent most of her youth at the French court, but her reign as Queen of France was brief as her husband died young. Returning to a Protestant Scotland to rule as a Catholic queen, she soon found herself embroiled in plots and crises, being forced to abdicate in 1567. She escaped to England but was later executed for involvement in Catholic plots against Elizabeth I.

FR04 Màiri, Banrigh nan Albannach
Thàinig Màiri Stiùbhart (1542–1587), Banrigh nan Albannach, gu rìgh-chathair na h-Alba nuair a bha i dìreach sia làithean a dh’aois. Bha strì mhòr ann airson a pòsadh agus mu dheireadh chaidh Màiri a chur air falbh don Fhraing a phòsadh an Rìgh Proinseas II (san amharc). Mar sin, chuir i seachad a’ mhòr-chuid de a h-òige sa chùirt Fhrangach ach cha robh a rìoghachadh mar Bhanrigh na Frainge ach geàrr, oir bhàsaich a fearpòsta òg. A’ tilleadh a dh’Alba mar Bhanrigh Chaitligeach air dùthaich Phròstanach, cha robh fada gus an d’ fhuair i i fhèin air a tarraing asteach do ghàbhaidhean is sgeamaichean mìchneasta, a thug oirre an rìgh-chathair a thoirt suas ann an 1567. Fhuair i air teicheadh a Shasainn ach chaidh a cur gu bàs às dèidh sin airson a bhith an sàs ann an cuilbheartan Caitligeach an aghaidh Ealasaid I.