FR06 – Sir James Young Simpson

Stitchers: Jackie Berg, Sandy Small, Grace Joyce, Martine Robertson, John Berg.

James Young Simpson was born in Bathgate on 7th June 1811. His mother was of Huguenot descent and his father was a baker. Simpson became a Licentiate of the Royal College of Surgeons of Edinburgh in 1830, gained his MD in 1832 and in 1835 embarked on a European tour, visiting the Paris hospitals. He was later appointed to Edinburgh University’s chair of midwifery. In 1847 he introduced chloroform as an anaesthetic. Simpson was appointed Queen’s Physician for Scotland, a foreign associate of the Academy of Medicine, Paris and was awarded the Monthyon prize by the French Academy of Sciences, for ‘most important benefits done to humanity’.

FR06 Seumas Young Simpson
Rugadh Seumas Young Simpson ann am Bathgate air 7mh Ògmhios 1811. Bha a mhàthair bho shliochd Huguenot agus b’ e bèicear a bha na athair. Fhuair Simpson urram Ceumnaiche de Cholaiste Rìoghail nan Lannsairean ann an Dùn Èideann ann an 1830, choisinn e MD ann an 1832 agus ann an 1835 thog e air air turas Eòrpach, a’ tadhal air ospadalan ann am Paris. Chaidh fhastadh às dèidh sin gun chathair banas-glùine ann an Oilthigh Dhùn Èideann. Ann an 1847, thug e a-steach cloroform mar an-fhaireachair. Chaidh Simpson fhastadh mar Lighiche na
Banrigh ann an Alba, co-phàirtiche cèin den Acadamaidh Eòlais-leigheis ann am Paris agus chaidh duais Monthyon a bhuileachadh air le Acadamaidh Frangach nan Saidheansan, airson ‘na buannachdan as cudromaiche a rinneadh don chinne-daonna’.