GB-E13 – Cammell Laird


   

Colin Spence (Merseyside)

 

As his father had, John Laird brought his sons into the business as partners. After his death in 1874 they continued to run the company, and in 1903 they merged with the Sheffield-based Johnson Cammell & Co which made vehicles for the London Underground. The Cammell Laird shipyard continued to produce high quality ships, including building for the Royal Navy warships, aircraft carriers like the massive HMS Ark Royal, and submarines. The yard was nationalised in 1977, returning as part of Vickers. In July 2013 the Cammell Laird yard launched the Sound of Soay, the first ship to be completed there for 20 years.

GBE13 Cammell Laird
Thug Iain Laird a mhic a-steach don ghnìomhachas mar chom-pàirtichean, dìreach mar a rinn athair roimhe. An dèidh a bhàis ann an 1874, lean iad orra a’ ruith na companaidh agus ann an 1903 chaidh iad a-steach còmhla ri MacIain Cammell & Co stèidhichte ann an Sheffield, a bha a’ togail charbadan airson na rèile fo thalamh ann an Lunnainn. Lean gàrradhshoithichean Cammell Laird air adhart a’ togail shoithichean àrd-ghnèitheil, a’ gabhail a-steach togail shoithichean cogaidh don Chabhlaich Rìoghail, soithichean-giùlain itealain coltach ris an t-soitheach mhòr, HMS Ark Royal, agus bàtaichean-aigeil. Chaidh an gàrradh a thoirt fo chùram na stàite ann an 1977, a’ tilleadh mar phàirt de Vickers. Anns an Iuchair 2013, chuir gàrradh-shoithichean Cammell Laird Sound of Soay air bhog, a’ chiad shoitheach a chaidh a chrìochnachadh an sin airson 20 bliadhna.