gb-e16-william-henry-duncan


       
Stitcher: Wilma McPhie, Chester Caledonian Scottish Country Dance Society (Merseyside).

Dr William Henry Duncan, born in Liverpool to Scottish parents, received his early education in Scotland. He qualified as a doctor in Edinburgh and returned to Liverpool to work in general practice.
Duncan was Liverpool’s and the nation’s first Medical Officer of Health, appointed in 1847 under the terms of the Liverpool Sanitary Act 1846. He investigated the state of housing for labourers, dock workers and Irish immigrants, writing reports on the health and housing of the poor. One of the buildings of the Faculty of Medicine at the University of Liverpool is named after him and he is buried in Westpark, Elgin.

 GBE16 Uilleam Eanraig MacDhonnchaidh
Fhuair an Dr Uilleam Eanraig MacDhonnchaidh, a rugadh ann an Libhearpul do phàrantan Albannach, fhoghlam tràth ann an Alba. Cheumnaich e mar lighiche ann an Dùn Èideann agus thill e a Libhearpul a dh’obair mar lighiche teaghlaich. B’ e MacDhonnchaidh a’ chiad Oifigear Slàinte ann an Libhearpul agus anns an dùthaich, air fhastadh ann an 1847 fo chumhachan Achd Slàinteil Libhearpul 1846. Rinn e rannsachadh air suidheachadh an taigheadais do dhubhchosnaichean, docairean, agus in-imrichean Èireannach, a’ sgrìobhadh aithisgean air slàinte agus taigheadas nam bochdan. Tha aon de na togalaichean aig Dàmh Eòlas Leigheis ann an Oilthigh Libhearpul air ainmeachadh às a dhèidh agus tha e air a thiodhlacadh ann am Pàirc an Iar ann an Eilginn.