GB-E17 – The Liverpool Scottish

     

Stitchers: Katherine Garmory Bailey, Breta Lloyd (Chester St Andrew’s Society Merseyside)

There had been several nineteenth century volunteer units formed from the Scottish
communities in Liverpool, but the longest lasting and most famous such unit is
the Liverpool Scottish. They formed in 1900 and soon sent volunteers to fight
in South Africa, before becoming a battalion of Territorials in 1908. They wore
full Highland uniform, including glengarry and Forbes tartan. The Liverpool
Scottish was considered an educated and high-calibre unit.  On the outbreak of the First World War it was
soon mobilised, moving to France by November 1914 and fighting with distinction
throughout the conflict. It continues to operate today.

GBE17 An Libhearpul Albannach
Bha àireamh de dh’aonadan saor-thoileach anns an naoidheamh linn deug air an cruthachadh amach às na coimhearsnachdan Albannach ann an Libhearpul, ach b’ e aonad an Libhearpul Albannach a b’ fhaide a sheas agus a bu chliùitiche de na h-aonadan sin. Thàinig iad còmhla ann an 1900 agus ann an ùine gun a bhith fada bha iad a’ cur saor-thoilich a shabaid ann an Afraga a Deas, mus tàinig iad gu bhith nam bratàilian de Territorials ann an 1908. Bha iad a’ caitheamh làn-èideadh Gàidhealach, a’ gabhail asteach an Gleanna Garadh agus tartan Foirbeis. Bha an Libhearpul Albannach air fhaicinn mar aonad a bha foghlamaichte agus àrd-ghnèitheil. Nuair a bhris a’ Chiad Chogadh Mòr a-mach, chaidh an t-aonad a chur air ghluasad sa chiad àite don Fhraing ron t-Samhain 1914, agus a’ sabaid le cliù tron chogadh air fad. Tha e fhathast ann am bith.