GB-E19 – Lancashire & Cheshire Fed

Stitchers: Clitheroe Caledonian Society, Margaret Allan, Ann Baker, Vanessa Cameron, Joy Jarvie, Kathleen Law, Kirsten Reid, Fiona Ritchie, Kathleen Wilson, Naomi Baines (Merseyside).

 

Such is the strength of the Scottish communities in parts of the northwest of England that since 1927 a Lancashire and Cheshire Federation of Scottish Societies has existed to represent the Scottish organisations existing in the region and to promote Scottish cultural activities. Covering Lancashire, Cheshire, Greater Manchester, Merseyside and North Wales,
as a link both between those groups and between them and Scotland. The centre of this panel is based on the Federation’s badge,

showing a red lion rampant over a white saltire and flanked by thistles.

 

GBE19 Caidreachas nan Comann Albannach
Tha coimhearsnachdan Albannach ann an cuid de sgìrean ann an iar-thuath Shasainn air a bhith cho làidir agus gu bheil Caidreachas nan Comann Albannach air a bhith ann am bith bho 1927 ann an Lancashire agus Cheshire, gus na buidhnean Albannach sna sgìrean sin a riochdachadh agus gus gnìomhachdan cultarach Albannach a chur air adhart. A’ còmhdach Lancashire, Cheshire, Sgìre Manchester, Merseyside agus Ceann a Tuath na Cuimnrigh, tha ballrachd a’ chaidreachais a’ gabhail a-steach dà fhichead comann agus a’ cumail ceangal eadar na buidhnean sin agus eadar iad agus Alba. Tha meadhan a’ phannail seo stèidhichte air bràiste a’ Chaidreachais, a’ taisbeanadh leòmhann dearg na sheasamh os cionn bratach gheal le fòghnanan air gach taobh.