SE01 – Warriors


Stitchers: Lisbeth Cajstam, Neta Cajstam (Gothenburgh).

The first Scots in Sweden were soldiers. 40 000 Scots fought for the anti-imperial forces during the 30 years war (1618 –1648). McKay’s highlanders served in the Scots brigade under the ‘Lion of the North’, King Gustavus Adolphus II. Over 20 Scottish families were ennobled. Names to be found in Swedish aristocratic society are Leighton, Forbes, Clerk, Stewart, Campbell, Drummond, Sinclair, Leslie, Montgomery, Gordon, Duff, Douglas, Murray, Hamilton, Hugh, Hepburn and Gladstone.

SE01 Gaisgich
Bha na ciad cheanglaichean leis an t-Suain gaisgeanta. Ron t-siathamh linn deug, bha saighdearan Albannach air iad fhèin a dhearbhadh ann an seirbheis thall-thairis agus thathar a’ creidsinn gun robh mu 40,000 a’ sabaid don chaidreachas Phròstanach tro Chogadh nan Trithead Bliadhna (1618–1648). Choisinn mòran dhiubh deagh chliù ann an seirbheis ‘Leòmhann a’ Chinn a Tuath’, Gustavus Adolphus II na Suaine. Fhuair còrr agus 20 teaghlach inbhe uaisleachd mar thoradh air an seirbheis ann an arm na Suaine. Tha ainmean a lorgar ann an comannsòisealta nan uaislean Suaineach a’ gabhail asteach ainmean mar Leighton, Foirbeis, Mac a’ Chlèirich, Stiùbhart, Caimbeul, Druimeanach, Mac na Ceàrdaich, Mac an Fhleisdeir, MacGumaraid, Gòrdain, MacIlleDhuibh, Dùbhghlas, Moireach, Hamaltan, MacÙistean, Hepburn agus Gladstone.