IE04 – The High King of Ireland

Stitcher: Audrey Furlong (Dublin).

Edward Bruce, Earl of Carrick, was the younger brother of the famed Robert the Bruce and fought alongside him in his campaign for the Scottish crown. When their victory over Edward II at Bannockburn inspired those in Ireland opposing the English Lordship there, Edward Bruce was invited to Ireland where he could open a second front against the English king. He took an army of veterans from Ayr to Larne in May 1315 and soon secured support. After considerable initial success Edward was crowned High King of Ireland at Dundalk, only to be defeated and killed two years later at the Battle of Faughart (1318) near Dundalk, where he is buried

IE04 Àrd-Rìgh na h-Èireann
Bha Èideard Brus, Iarla Charraig, na bhràthair òg aig Raibeart ainmeil Brus, agus bha e a’ sabaid ri thaobh anns an iomairt aige airson crùn na hAlba. Nuair a bhrosnaich a’ bhuaidh air Èideard II aig Allt a’ Bhonnaich, iadsan ann an Èirinn a bha a’ cur an aghaidh na h-uachdaranachd Shasannach an sin, fhuair Èideard Brus cuireadh a dh’Èirinn far am faodadh e bacadh eile fhosgladh an aghaidh an rìgh Shasannach. Thug e leis arm de sheann ghaisgich armailteach à Inbhir Àir gu Latharna sa Chèitean 1315 agus thèarainn e taic ann an aithghearrachd. Às dèidh deagh shoirbheachadh sa chiad dol-a-mach, chaidh Èideard a chrùnadh mar Àrd-Rìgh na h-Èireann ann an Dún Dealgain, ach fhuaireadh buaidh air agus chaidh a mharbhadh dà bhliadhna às dèidh sin ann am Blàr Faughart (1318) faisg air Dún Dealgain, far a bheil e air a thiodhlacadh.