IE06 – James Connolly

Stitcher: Maree Maher, Mary McDonnell (Dublin).

James Connolly (1868–1916) was a socialist and trade unionist born to Irish immigrant parents in “Little Ireland” near Edinburgh’s Cowgate. He was politically active in the socialist movement in Scotland before moving to Ireland to take up a post as the secretary of the Dublin Socialist club. Connolly then moved to America where he was equally active before returning to Ireland to become an official in the Irish Transport and General Workers Union. Along with Jim Larkin he led union members in the Dublin Lockout of 1913. Connolly was executed as a leader of the Easter Rising in 1916.

IE06 Séamas Ó Conghaile agus Ar-a-mach na Càisge
Rugadh Séamas Ó Conghaile (1868–1916) do phàrantan Èireannach ann an sgire bhochd Chaitligeach faisg air Geata na Bà ann an Dùn Èideann, a chosinn am far-ainm “Èirinn Beag”. Bha e gnìomhach gu politigeach ann an Alba mus do ghluais e a dh’Èirinn a ghabhail dreuchd mar rùnaire air Club Sòisealta Bhaile Átha Cliath. Rinn Ó Conghaile imrich an uair sin a dh’Aimeireagadh far an robh e a cheart cho gniomhach, mus do thill e a dh’Èirinn a ghabhail dreuchd ann an Aonadh Còmhdhail is Oibrichean Coitcheann na h-Èireann. Chaidh a chur gu bàs an dèidh call mar stiuiriche air Ar-a-mach na Càisge ann an 1916, a bha ag amas air cur às tro ar-a-mach do riaghladh bho Bhreatainn, fhad ‘s a bha a prìomh neart na dùthcha an sàs anns a’ Chiad Chogadh Mòr.