IN01 – King James and Jahangir

Stitchers: Katie Antonio,Helen Huxley & Dorothy Maingot – Perth

King James VI of Scotland I of England was the first monarch in Britain to send an ambassador to an Indian court. He chose Sir Thomas Roe, a man already famed for overseas adventures as his earlier mission to the West Indies and his search for the fabled El Dorado. James sent Roe to the court of the Mughal emperor Jahangir (1569–1627), whose rule in India saw a period of stability and a flowering of artistic and scientific achievement. The main purpose of the mission was to secure exclusive rights for the East India Company to establish bases in India.

IN01 An Rìgh Seumas agus Jahangir
B’ e Rìgh Seumas VI Alba agus I Shasainn a’ chiad mhonarc ann am Breatainn a chuir tosgaire don chùirt Ìnnseanach. Thagh e an Ridire Tòmas Roe, fear a bha ainmeil cheana airson mòr-thursan thall-thairis mar a’ chiad mhisean aige do na hÌnnsean an Iar agus a thuras a lorg El Dorado mar a th’ anns na h-uirsgeulan. Chuir Seumas Roe gu cùirt Jahangir (1569–1627) ìmpire Mughal, a bha a’ riaghladh sna h-Ìnnseachan aig àm a bha seasmhach agus le fàs ann an coileanadh obair ealain agus saidheanas. B’ e prìomh adhbhar a’ mhisein còraichean toirmeasgach a thèarainn do Chompanaidh nan Ìnnsean an Ear ann a bhith a’ stèidheachadh bhunaitean anns na hÌnnseachan.