IN02 – Robert Kyd

Stitchers: Kamaladevi Embroidery Centre, Bina Dey and Bobby Dey – Kolkata

The Calcutta Botanic Garden (now the Acharya Jagadish Chandra Bose Indian Botanic Garden) was founded by the Scottish soldier Robert Kyd in 1787 primarily for cultivating economically useful plants, some of which are shown around the central panel, including sago palm and sugar cane. A neoclassical monument to Kyd still stands at the centre of the garden, shown flanked by Kydia calycina (named after him). Above this, looking like a small copse, is the garden’s most famous plant, a great banyan tree (Ficus benghalensis) dating back to Kyd’s time. The garden was initially run by the East India Company and was known as the Company Bagan.

IN02 An Companaidh Bagan
Chuireadh Gàrradh Lusan Calcutta (a-nis Gàrradh Lusan Ìnnseanach Acharya Jagadish Chandra Bose) air bhonn leis an t-saighdear Albannach, Raibeart Kyd ann an 1787, sa chiad àite airson a bhith a’ fàs planntrais anns an robh feum eaconamach, cuid aca a chithear mun cuairt meadhan a’ phannail seo a tha cuideachd a’ gabhail a-steach pailm sago agus cuilc an t-siùcair. Tha carragh-cuimhne neo-chlasaigeach do Kyd fhathast na sheasamh ann am meadhan a’ ghàrraidh, air fhaicinn an seo le Kydia calycina ri thaobh (air ainmeachadh às a dhèidh). Os cionn seo agus a’ coimhead coltach ri frith-choille bheag, tha an lus as ainmeile sa ghàrradh, a’ chraobh banyan (Ficus benghalensis) a tha a’ dol air ais gu àm Kyd. Bha an gàrradh air a ruith bho thùs le Companaidh nan Ìnnsean an Ear fon ainm Companaidh Bagan.