IN08 – Scottish Gardeners

Stitchers: Helen Johnston & Yvonne Johnston – Cockenzie

Scotland has for long been famous as a training ground for gardeners. Andrew Thomas Jaffrey (1824–1885) went initially to Madras and ended up in the Darjeeling quinine plantations. In 1890 at the Lal Bagh, Bangalore, John Cameron (1851–1935) was responsible for erecting the greenhouse shown here, made by Walter Macfarlane & Co of Glasgow. Darwin considered John Scott (1836–1880) an outstanding observer and paid for his passage to India. He became Curator of the Calcutta Botanical Garden, where in 1879 he saved the life of a colleague who had been attacked by an escaped tiger from the ex-King of Oudh’s menagerie.

IN08 Gàirnealairean Albannach
Tha Alba air a bhith ainmeil o chionn fhada mar àite trèanaidh do ghàirnealairean. Chaidh Anndra Tòmas Jaffrey (1824–1885) sa chiad àite gu ruig Madras agus mu dheireadh bha e ag obair ann am planntachasan cairt-gheal Darjeeling. Ann an 1890 aig an Lal Bagh ann am Bangalore, b’ e Iain Camshron (1851–1935) air an robh dleastanas airson an taigh-glainne a chithear an seo a thogail, air a dhèanamh le Bhaltar MacPhàrlain & Co ann an Glaschu. Bha Darwin a’ faicinn Iain Scott (1836–1880) mar neach-amhairc air leth agus phàigh e fharadh do na h-Ìnnseachan. Ràinig e dreuchd Glèidheadair Gàrradh Lusan Calcutta, far na shàbhail e beatha co-oibriche ann an 1879 a bha fo ionnsaigh aig tìgear a fhuair air teicheadh a-mach à gàrradh-bheathaichean an Rìgh a bh’ ann an Oudh.