IN10 – DarjeelingStitcher:  Linda Garcia – Edinburgh

In 1840 Dr Archibald Campbell took charge in the new Darjeeling colonial settlement where the experimental cultivation of tea was soon introduced. Commercial plantations were well established by the 1850s cultivating both Assam and Chinese teas, with Campbell himself a leading pioneer with Dr J.R. Withecombe and Major J.A. Crommelin. 40 years later there were 174 estates including Bannockburn [1850s], Glenburn [1859], Margaret’s Hope [1864] and Castleton [1885] all of which continue to produce the finest teas today. The Darjeeling Tea Company was one of the earliest firms to set up.

IN10 Darjeeling
Ann an 1840, ghabh an Dr Gilleasbaig Caimbeul thairis tuineachadh colòinianach ùr Darjeeling far an tug e a-steach àiteach deuchainneach air teatha. Bha planntrachasan coimearsalta air an stèidheachadh gu math ro na 1850an, ag àiteach an dà chuid teatha Assam agus teatha Shìonach, leis a’ Chaimbeulach fhèin na thùsaire stiùiridh còmhla ris an Dr J.R. Withecombe agus am Màidsear J.A. Crommelin. Dà fhichead bliadhna às dèidh sin, bha 174 oighreachdan air an stèidheachadh, a’ gabhail a-steach Allt a’ Bhonnaich [1850an], Gleann a’ Bhùirn [1859], Dòchas Maireid [1864] agus Baile a’ Chaisteil [1885] agus iad uile a’ leantainn air adhart gus an latha an-diugh a’ toradh nan teathaichean as grinne. B’ e Companaidh Teatha Darjeeling aon de na companaidhean bu tràithe a chaidh air bhonn.