IN16 – Kolkata Scottish Cemetery

Stitchers: Kamaladevi Embroidery Centre: Bina Dey & Bobby Dey – Kolkata
   
In 1818 the large Scottish community in Calcutta built the Presbyterian Church of St Andrew. In 1820 the congregation acquired a large site nearby as a burial place for its members. In the Scottish Cemetery of Calcutta there are 1,785 graves in which are buried more than 2,000 Scots, including tea planters, jute merchants, seamen, engineers, policemen, indigo planters, missionaries, teachers, and surgeons as well as their families. The inscriptions on the graves give an indication of the contribution made by Scots to the economic, municipal and civic life of Bengal. In 2008 the Kolkatta Scottish Heritage Trust was established in Edinburgh with the aim of conserving the Cemetery.

IN16 Cladh Albannach Kolkata
Ann am meadhan Kolkata far a bheil farsaingeachd a bha aithnichte aig aon àm mar Cheàrnag Dalhousie, tha cladh a chuireadh air bhonn ann an 1820 airson na coimhearsnachd mhòr Albannaich anns a’ bhaile. Bha e ceangailte ri eaglais Naoimh Anndra a chaidh a stèidheachadh beagan bhliadhnaichean roimhe sin. B’ e Albannaich a bh’ anns a’ mhòr-chuid de fhireannaich, bhoireannaich is chloinn a bha air an tiodhlacadh an seo, ged is dòcha gu bheil mu dheich anns a’ cheud à Bengal fhèin. Bha na hAlbannaich ann an Kolkata a’ gabhail os làimh raon fharsaing de dh’obraichean, bho theatha gu malairt diut, seòladh gu lannsaireachd. Chaidh an cladh Albannach a leigeil fo droch chùram anns an dàrna leth den fhicheadamh linn, ach a-nis tha obair co-roinnte Albannach-Ìnnseanach ga thoirt am feabhas.