IN17 – Geddes and Tagore

Stitchers: Trish Thornton, Liz Cuddihy, Liz Duke, Alison Horsley, Isobel Hutchins & Mary Macpherson – Pencaitland, Edinburgh, Dalkeith & Dunfermline

East and West meet in the close friendship and exchange of ideas between Patrick Geddes, the Scots polymath, and the Indian Nobel Laureate, Rabindranath Tagore. They met in India whilst the First World War was raging, and found common ground in shared ideas on education in harmony with one’s surroundings, inter-disciplinary studies, a sustainable environment, rural reconstruction and peace. Tagore invited Geddes to provide the plans for his International University, Visva-Bharati at Santiniktean, while Geddes invited Tagore to become President of the Indian College at Montpellier. Patrick Geddes’s son, Arthur Geddes spent two years teaching at Sriniketan. They stayed in touch until Geddes’s death in 1932.

IN17 Geddes agus Tagore
Tha an Taobh an Ear agus an Iar a’ coinneachadh ann an dlùth-dhàimh agus ag iomlaid bhunbheachdan eadar Pàdraig Geddes, an iomafhoghlamaiche à Alba, agus an Nobel Laureate Ìnnseanach, Rabindranath Tagore. Choinnich iad sna h-Ìnnseachan nuair a bha a’ Chiad Chogadh aig àirde, agus lorg iad co-choitcheannas ann am bun-bheachdan co-roinnte mu fhoghlam ann an dàimh leis na tha mun cuairt, sgrùdaidhean eadarchuspaireil, àrainneachd sheasmhach, ath-thogail air an tuath agus sìth. Thug Tagore cuireadh do Geddes planaichean a thoirt gu buil airson an Oilthigh Eadar-nàiseanta aige, Visva-Bharati aig Santiniktean, agus thug Geddes cuireadh do Tagore a bhith na Cheann-suidhe air a’ Cholaiste Ìnnseanach aig Montpellier. Chuir Artair, mac Phàdraig Geddes, dà bhliadhna seachad a’ teagasg ann an Sriniketan. Chùm iad an dàimh eatarra a’ dol gus an do bhàsaich Geddes ann an 1932.