IN18 – Honorable Mary Scott

       
Stitcher: Mary Richardson – Tranent

Mary Scott, daughter of Lord Polwarth, was born in 1877 and served eighteen years as a Christian missionary in Kalimpong before moving to Sikkim in 1923. She was granted special permission to live in the capital Gangtok, and the following year founded the Paljor Namgyal Girls School. For sixteen years Scott worked in Gangtok, taking on medical as well as religious and educational responsibilities. Her character and personal influence won over the local leadership, which enabled Scott to open a Christian church in 1936.

IN18 Antaidh Màiri:A’ Bhean-uasal Màiri Scott
Rugadh Màiri Scott, nighean a’ Mhorair Polwarth, ann an 1877 agus fhritheil i ochd bliadhna deug na miseanaraidh Crìosdail ann an Kalimpong mus do ghluais i gu Sikkim ann an 1923. Fhuair i cead sònraichte a bhith a’ fuireach ann am prìomh bhaile Gangtok, agus an ath bhliadhna stèidhich i Sgoil Nigheanan Paljor Namgyal. Bha a’ Bh-uas Scott ag obair ann an Gangtok airson sia liadhna deug, a’ gabhail os làimh uallaichean meidigeach cho math ri oideachail. Thug a caractar agus a pearsantachd buaidh air an luchd-ceannais ionadail, a thug comas don Bh-uas Scott eaglais Chrìosdail fhosgladh ann an 1936.