IN19 – Indian Wedding: Bride

Stitchers:  Nusrat Parveen, Rukhsana Hussain, Shabmum Bashir & Shamrooz Channa – Edinburgh

This panel is centred round an Indian bride making the move to Scotland for a new life. Her sadness at leaving home is represented by the tears rolling from her eyes, which take the form of the traditional buta or Paisley pattern. The Water of Leith provides the link between her new surroundings and her cultural tradition, whilst the palki , the traditional transport used to take a bride to her new home, shows that she is continuing her journey into the future. The images around the panel, including the musical instruments, symbolise this bride’s life and the journey she has taken.

IN19 Banais Ìnnseanach: Bean na Bainnse
Tha am pannal seo air a chruthachadh mu thimcheall bean-bainnse Ìnnseanach a’ gluasad a dh’Alba gu beatha ùr. Tha a bròn ann a bhith a’ fàgail a dachaigh air a riochdachadh leis na deòir a’ tuiteam bho a sùilean, a tha a’ gabhail cumadh am buta traidiseanta no pàtran Phàislig. Tha Uisge Lìte a’ solarachadh a’ cheangail eadar a suidheachadh ùr agus an traidisean cultarach aice, fhad ‘s a tha am palki, an còmhdhail traidiseanta a bhithist a’ cleachdadh airson bean-bainnse a thoirt gu a dachaigh ùr, a’ taisbeanadh gu bheil i a’ leantainn air adhart air a turas don àm ri teachd. Tha na h-ìomhaighean timcheall a’ phannail, a’ gabhail a-steach ionnsramaidean ciùil, a’ riochhdachadh beatha bean na bainnse seo agus an turas a tha i air a thaghadh.