IT01a – The Stuart Court in Rome

Stitcher: Arran Johnston (Dunbar)

The Stuart Court in exile moved to Rome in 1719, occupying the Palazzo Muti. Here King James VIII & III presided over an active household which became a lively focus for Jacobite exiles seeking influence of employment. James Murray was made Earl of Dunbar in 1721, and he and his sister Marjorie served as tutor and governess to Prince Charles. Marjorie married John Hay, whom James made Earl of Inverness and secretary of state. Both Charles Edward and his brother Henry were born at the palace, and Charles passed away there in 1788. Charlotte of Albany was his only child.

IT01A Cùirt nan Stiùbhartach san Ròimh
Ghluais Cùirt nan Stiùbhartach air fhògair don Ròimh ann an 1719, a’ gabhail còmhnaidh ann am Palazzo Muti. B’ ann an seo a bha an Rìgh Seumas VIII & III os cionn fàrdaich ghnìomhach a thàinig gu bhith na fòcas bheòthail do fhògarraich Sheumasach a’ sireadh buaidh cosnaidh. Chaidh Seumas Moireach a dhèanamh na Iarla air Dùn Bharra ann an 1721, agus bha e fhèin agus a phiuthar a’ frithealadh a’ Phrionnsa Theàrlaich mar oide agus ban-riaghlaidh. Phòs Marsaili Iain Hay, don tug Seumas tiotal Iarla Inbhir Nis agus rùnaire na stàite. Rugadh an dithis, Teàrlach Èideard agus a bhràthair Eanraig, san lùchairt seo agus bhàsaich Teàrlach an sin ann an 1788. B’ e Teàrlag à Albannaidh an t-aon phàiste a bh’ aige.