JM01 – First Campbell on JamaicaStitcher: Catherine Ferguson Brown

Colonel John Campbell arrived in Jamaica in 1700. He was returning from the Darien Expedition, a disastrously unsuccessful Scottish colonial project for which he had commanded a company of soldiers. Rather than returning to a Scotland tottering on the brink of bankruptcy and political uncertainty as a result of Darien, Campbell chose to make a life for himself on Jamaica, and was soon inviting his extended family to join him at his Black River sugar plantation. He was the first of many Campbells to settle in Jamaica, where there are thought to be more per acre than anywhere in Scotland.

JM01 A’ Chiad Chaimbeulach ann an Iameuca
Thàinig an Còirneal Iain Caimbeul gu ruig Iameuca ann an 1700. Bha e a’ tilleadh bho Thuras Darien, pròiseact cholòinianach Albannach a bha air leth mì-shoirbheachail, don robh e air a bhith na cheannard air companaidh shaighdearan. An àite tilleadh a dh’Alba a bha an impis a bhith banca-briste agus le mì-chinnt phoilitigeach mar thoradh air Darien, roghnaich an Caimbeulach beatha a dhèanamh dha fhèin ann an Iameuca, agus glè luath bha e a’ toirt cuireadh do a theaghlach farsaing a thighinn ann còmhla ris gu planntachas siùcair na h-Aibhne Duibhe. B’ e a’ chiad neach de mhòran Chaimbeulaich a thuinich ann an Iameuca, agus thathar den bheachd gu bheil barrachd ann gach acair na an àite sam bith ann an Alba.