JM02 – Scots and Plantations


       
Stitcher: Sir Geoff Palmer

Following Colonel Campbell’s lead, many enterprising Scots saw the potential for vast profits from establishing sugar and tobacco plantations in Jamaica. The demand for cheap labour drove the abominable slave trade, whilst much of the wealth from the industry was reflected in the architecture of cities such as Glasgow. By the end of the eighteenth century one third of the island’s plantations were owned by Scots and there may have been as many as 10,000 Scots on the island. It is therefore unsurprising that Scottish surnames are commonplace there, whilst many of Jamaica’s place names still reflect its Scottish heritage.

JM02 Albannaich agus Planntachasan
A’ leantainn stiùir Chailein Chaimbeil, chunnaic mòran Albannaich a bha iomairteach an cothrom air prothaid mhòr a dhèanamh à bhith a’ stèidheachadh phlanntachasan siùcair is tombaca ann an Iameuca. Bha an t-iarrtas airson saothair an-asgaidh a’ stiùireadh malairt uabhasach nan tràillean, fhad ’s a bha mòran den t-saidhbhreas bhon ghnìomhachas a’ nochdadh ann an ailtireachd bhailtean mòra leithid Ghlaschu. Aig deireadh an ochdamh linn deug, bha trian de phlanntachasan an eilein ann an seilbh nan Albannach agus dh’fhaodadh gun robh uimhir ri 10,000 Albannach air an eilean. Mar sin, chan eil e na iongnadh gu bheil sloinnidhean Albannach cumanta an sin, agus mòran de dh’ainmean-àite Iameuca fhathast a’ nochdadh a dhualchas Albannach.