MW01 – David Livingstone

Stitchers: Marie Austin, Christine Craig, Winnie Cumming, Fiona Davies, Mary Godden, Dorothy MacKenzie, Jean Morrison, Mary M Scott, Jack Thompson, Phyllis Thompson (Edinburgh, Scotland).

David Livingstone was born in 1813 in Blantyre, Lanarkshire. He studied medicine in Glasgow, trained as a missionary in London, and first arrived in Africa in 1841, aged 28. He travelled throughout the continent, coming across various bodies of water previously unknown to Europeans. He wrote about the use of quinine to treat malaria in what is now Zambia, while searching for the source of the Nile. Best known as a missionary and explorer, he also campaigned to abolish slavery and was a skilled mapmaker. His work and influence extended throughout Central Africa and he died in 1873 aged 60, in what is now Zambia.

MW01 Daibhidh MacDhunLèibhe
Rugadh Daibhidh MacDhunLèibhe an 1813 ann am Blantaidhr ann an Siorrachd Lannraig. Dh’ionnsaich e eòlasleigheis ann an Glaschu, thrèanaig e mar mhiseanaraidh agus ràinig e Afraga airson a’ chiad uair ann an 1841 aig aois 28 bliadhna. Shiubhail e air feadh na mòr-thìr, a’ tighinn tarsainn air diofar raointean de dh’uisge nach robh aithnichte roimhe sin do Eòrpaich. Sgrìobh e mu dheidhinn cleachdadh cairt-gheal airson malàiria a leigheas san dùthaich ris an canar Zambia, fhad ’s a bha e a’ coimhead airson tùs an Nile. Aithnichte nas fheàrr mar mhiseanaraidh agus rannsachair, rinn e iomairt cuideachd a thaobh cur às do thràillealachd agus bha e na dhèanadair sgileil air mapaichean. Leudaich a chuid obrach agus a’ bhuaidh a bh’ aige a-mach air feadh Meadhan Afraga agus bhàsaich e ann an 1873 aig aois 60 bliadhna, ann an Zambia an latha andiugh.