NO05 – Shetland Bus

Stitcher: Lillabeth Sørhuus (Oslo)

After the German occupation of Norway in 1940, an operations group was established with the innocent-sounding nickname of the Shetland Bus. Its purpose was to transport agents and operatives to and from Norway undetected by German forces. From 1941-1945 countless crossings were made, usually at night and often in appalling conditions, coordinated from Lunna House and Scalloway. Most were done in small fishing boats. Leif Andreas “Shetland” Larsen from Bergen was one of the most famous crewmen, making 52 trips in total. The panel features the names of just some of the boats and men who undertook these heroic dangerous sailings.

 NO05 Bus Shealtainn
An dèidh do na Gearmailteach Nirribhigh a ghabhail ann an 1940, chaidh buidheann ghnìomhachdan a chur air bhonn leis an ainm neoichiontach Bus Shealtainn. Bha seo airson àidseantan agus an luchd-obrachaidh a ghiùlain gu agus bho Nirribhigh gun fhiosta do na feachdan Gearmailteach. Bho 1941–1945 chaidh mòran sheòlaidhean tarsainn a dhèanamh, gu hàbhaisteach tron oidhche agus glè thric ann am fìor dhroch aimsir, air an co-òrdanachadh bho Thaigh Lunna. Bha a’ mhòr-chuid dèante ann am bàtaichean beaga iasgaich. B’ e Leif Andreas “Sealtainn” Larsen à Bergen aon den sgioba a b’ ainmeile, a’ coileanadh 52 tursan uile gu lèir. Tha am pannal a’ nochdadh ainmean cuid de na bàtaichean agus na fir a ghabh na seòlaidhean cunnartach gaisgeil sin os làimh.