NZ03 – Rev Norman MacLeod

Stitchers:  Jean Baxter, Mary Farrell, Barbara McAuley, Doreen Gaille, Robyn Moffitt, Dorothy Leandwer-Johna, Pam McKenzie & Diana Morgan – Waipu

Norman McLeod (1780–1866) was born in Lochinver and after training as a Presbyterian minister moved to Ullapool. He emigrated to Pictou in Nova Scotia, although it soon became overcrowded. McLeod persuaded others to follow him to Ohio but they were blown instead to St Ann’s on Cape Breton Island where he established a strong Scottish community. Poor harvests persuaded him to move yet again in 1851, to Australia via the Cape Verde Islands and Cape Town. McLeod’s congregation were vexed by gold-rush Adelaide and in 1853 he moved them to Waipu in New Zealand, where the Scots community finally thrived.

NZ03 An t-Urramach Tormod MacLeòid
Rugadh Tormod Mac Leòid ann an Loch an Inbhir (1780–1866) agus an dèidh trèanadh mar mhinistear den Eaglais Chlèirich, ghluais e a dh’Ulapul. Rinn e imrich gu ruig Pictou ann an Alba Nuadh ged a dh’fhàs an t-àite ro bheag glè luath. Chuir MacLeòid ìmpidh air a’ chòrr a leantainn gu ruig Ohio ach chaidh an cur dhen chùrsa leis an aimsir, agus ràinig iad St Ann air Eilean Cheap Breatainn, far an do stèidhich e coimhearsnachd Albannach. Thug foghar bochd air gluasad a-rithist ann an 1851 a dh’Astràilia, a’ siubhal slighe Eileanan Cape Verde agus Cape Town. Cha robh coitheanal MhicLeòid toilichte leis an t-sireadh òir ann an Adelaide agus ann an 1853 ghluais e iad gu Waipu ann an Sealain Nuadh, far na shoirbhich leis a’choimhearsnachd Albannaich mu dheireadh thall.