NZ04 – Waipu Families

Stitchers:  Marni Macdonald, Annette Herbert, Laraine Colley, Janet M MacDonald Davies, Sheila Dalgety, Noeline Ashe, Robin Greenfield, Fiona McLeod & Jodie McLeod – Coromandel Town, Waikato

Between 1853 and 1860 nearly one thousand Scots followed Norman McLeod to his settlement at Waipu, many from Ullapool and Loch Broom. They took with them to New Zealand their language, music, tartans and traditions, as well as their clan identities, commitment to education and their Presbyterian religion. For many the sadness of what was being left behind was mingled with the hope of a better future, and the journey of McLeod’s followers symbolises that search for a new life. Today the community in Waipu continues to maintain a strong sense of its Scottish roots, including by hosting Highland Games.

  NZ04 Teaghlaichean
Eadar 1853 agus 1860, lean faisg air mìle Albannach Tormod MacLeòid gu àite-tuineachaidh ann an Waipu, mòran dhiubh à Ulapul agus Loch Bhraoin. Thug iad leotha gu ruig Sealain Nuadh, an cànan, an ceòl, tartanan agus traidiseanan a thuilleadh air an ionnanachdan cinnidh, dealas a thaobh foghlaim agus an creideamh Clèireach. Don mhòr-chuid, bha am bròn a thaobh na bha iad a’ fàgail às an dèidh measgaichte le dòchas mu àm ri teachd a bhiodh nas fheàrr, agus tha turas luchd-leantainn MhicLeòid mar shamhla don t-sireadh sin air beatha ùr. San latha an-diugh, tha a’choimhearsnachd ann an Waipu a’ leantainn air adhart a’cumail suas ceangal làidir ri a freumhaichean Albannach, a’gabhail a-steach aoigheachd do na Geamannan Gàidhealach.