NZ05 – Otago Settlement

Stitchers:  Rosemary Farmer & Fiona Lundy – Sydney NSW & Wanaka, Otago

In 1845 Captain William Cargill and Reverend Thomas Burns, a nephew of the famous poet, established a lay association to promote the Presbyterian Free Church of Scotland settlement at Dunedin, New Zealand. The migrants arrived on two ships which left Greenock for Port Chalmers. Cargill and his passengers arrived on John Wickliffe from Gravesend on 23 March 1848; 246 others landed with Burns on Philip Laing a few weeks later. Two-thirds of the original settlers were Free Church Presbyterians. Otago and neighbouring Southland are still perceived to this day as maintaining strong Scottish legacies. Otago Street in Kelvinbridge, Glasgow testifies to this southern connection.

NZ05 Tuineachadh Otago
Ann an 1845, stèidhich an Caiptean Uilleam Cargill agus an t-Urramach Tòmas Burns, mac bràthair a’ bhàird ainmeil, comann tuatha gus ìomhaigh tuineachadh Eaglais Chlèireach na h-Alba ann an Dùn Èideann, Sealainn Nuadh, a thogail. Ràinig na h-in-mrich air dà shoitheach a dh’fhàg Grianaig airson Port Chalmers. Ràinig Cargill agus an luchd-taisteil aige air an John Wickliffe bho Gravesend air 23 Màrt 1848; thàinig 246 eile air tìr còmhla ri Burns air an Philip Laing beagan sheachdainean às dèidh sin. B’ e Saor-Chlèirich a bh’ ann an dà thrian den luchd-tuineachaidh thùsail. Tha Otago agus Southland ri thaobh fhathast air am faicinn gus an latha an-diugh mar a bhith a’ cumail suas dhìleaban làidir Albannach. Tha Sràid Otago ann an Drochaid Cheilbhinn mar theisteanas don cheangal dheasach seo.