NZ05a – Dunedin

Stitchers:  ‘Friends who Stitch- Susan Heap, Caroline Lyon, Mary Grant, Louise Galbraith, Susan Tutill, Jenny Harris, Joan Finlayson & Pam Wood – Takapuna, Auckland

Dunedin or Dùn Èideann (Gaelic for Edinburgh), the Edinburgh of the South, was founded in 1848. Scots shaped the city’s spiritual life, education, and architecture. The First Church of Otago was established in 1848 on High Street while the new building on Moray Place opened in 1873. Educational provisions included Otago Boys High School (founded 1863), and Otago Girls High School (1871). The University of Otago, the country’s oldest, was founded in 1869. Its clocktower building is based on Glasgow University. Street names around the city reflect Edinburgh: Princes Street, George Street, Stuart Street. These meet at the Octagon, dominated by a statue of Robert Burns.

NZ05A Dùn Èideann

Chaidh Dùn Èideann (a’ Ghàidhlig airson Edinburgh), Dùn Èideann a’ Chinn a Deis, a stèidheachadh ann an 1848. Chuir na h-Albannaich cumadh air beatha spioradail, foghlam agus ailtireachd a’ bhaile. Chaidh Ciad Eaglais Otago a stèidheachadh ann an 1848 air an t-Sràid Àrd agus dh’fhosgail an togalach ùr air Ionad Mhoireibh ann an 1873. Bha solaran oideachail a’ gabhail a-steach Àrd-Sgoil Bhalach Otago (stèidhichte ann an 1863), agus Àrd-Sgoil Nigheanan Otago (1871). Dh’fhosgail Oilthigh Otago, an t-oilthigh as sine, ann an 1869. Tha an togalach sa bheil tùr a’ ghleoc stèidhichte air Oilthigh Ghlaschu. Tha ainmean shràidean mu thimcheall a’ bhaile a’ nochdadh Dùn Èideann: Sràid a’ Phrionnsa, Sràid Sheòrais, Sràid Stiùbhairt. Tha iad sin a’ coinneachadh aig an Octagon, a tha fo bhuaidh ìomhaigh-snaighte de Raibeart Burns.