NZ07 – Charles Nicholson

Stitchers:  Fiona Lundy, Rosemary farmer & Frances Gardiner – Wanaka, Otago

Charles, born at Duntulm, Isle of Skye, Inverness-shire, son of James Nicolson and Margaret Macdonald, he left for Sydney, Australia on the “St. Vincent”, 1851. In the same newspaper as Gabriel Reid’s 1861 “Letter to the Miners”, about the Otago, NZ, goldfields, was the “Omeo’s” December sailing to Dunedin.  By 1864 Charles had a Store, Post Office and the “Camp Hotel” near Millers Flat. He married a young Hanoverian lady, they raised a large family, while he continued with Gold Dredging and Mining, Politics and promoting Miners’ Welfare, Sport and Education. His Motto: “Faith, Hope and Charity, And the greatest of these is Charity.”

NZ07 Teàrlach MacNeacail
Rugadh Teàrlach MacNeacail ann an Dùn Tuilm san Eilean Sgitheanach do Sheumas MacNeacail agus Mairead NicDhòmhnaill. Ann an 1851, sheòl e air an St Vincent gu Sydney, Astràilia. Anns an aon phàipear-naidheachd ri ‘Litir gu na Mèinnearan’ aig Gabriel Reid ann an 1861 mu achaidhean-òir Otago, bha seòladh an “Omeo” gu Dùn Èideann. Ann an 1864, bha Stòr, Oifis Puist agus “Taigh-òsta a’ Champ” faisg air Flat a’ Mhuilleir, aig Teàrlach. Phòs e boireannach òg Hanobhàirian, thog iad teaghlach mòr, agus e a’ leantainn air le Dreidseadh Òir agus Mèinnearachd, Poilitigs agus ag adhartachadh Sochair Mhèinnearan, Spòrs is Foghlam. B’ e a cheann-sgrìobhaidh: “Creideas, Dòchas agus Gràdh, agus is Gràdh as motha dhiubh sin”.