PK04 – NHS Nurses & Doctors

Stitchers: Dr Alina Mirza, Sue Whitaker (Glasgow and Bridge of Weir, Scotland).

After the NHS was established in 1948, doctors and nurses from the Commonwealth were encouraged to move to the UK. Scottish surgeon Sir Gordon Gordon-Taylor visited South Asia to recruit staff. Amongst those who accepted the call were Dr Salim U Ahmed, a graduate of King Edward Medical College and Dr M Ayub Mirza, a graduate of Dow Medical College, who moved to the UK in 1955. They worked tirelessly with a passionate belief in the NHS. This panel is a tribute to their contribution and that of over 8,500 doctors who have graduated in Pakistan and emigrated to the UK since the 1950s.

PK04 NHS: Lighichean agus Banaltraman
An dèidh do Sheirbheis Nàiseanta na Slàinte (NHS) a bhith air a stèidheachadh ann an 1948, chaidh lighichean agus banaltraman às a’ Chofhlaitheas a bhrosnachadh gu gluasad don Rìoghachd Aonaichte. Thadhail an lannsair Albannach An Ridire Gòrdain Gòrdain-Mac an Tàilleir air Àisia a Deas a thrusadh luchd-obrach. Am measg iadsan a ghabh ris an iarrtas, bha an Dr Salim U Ahmed, ceumnaiche à Colaiste Mheidigeach an Rìgh Èideard agus an Dr M Ayub Mirza, ceumnaiche à Colaiste Mheidigeach Dow, a ghluais don UK ann an 1955. Bha iad ag obair gun sguir le creideas dìoghrasach san NHS. Tha am pannal seo na mholadh air na rinn iad agus na rinn còrr air 8,500 lighiche eile a tha air ceumnachadh ann am Pagastan agus a rinn imrich don Rìoghachd Aonaichte bho na 1950an.