PT03 – The Port Trade


       
Stitchers: Sofia Amaral Menezes, Gabriela Moreira Pereira, Ana Paula Barata, Ana Nunes Silva, Cláudia Monteiro, Fátima Botelho de Amaral, Maria Henriqueta Louro, Heloísa Leal Azevedo, Maria Fernanda Saraiva, children from the Luís de Camões primary school (Lisbon)

Port is made in the Duoro valley in the north of Portugal, after which it usually made its way to overseas markets through the city of Porto. The British taste for it resulted from disruption to the accessibility of French wines caused by war, and after the British Army’s campaigns in Portugal against Napoleonic France many of its officers gained both a taste for the drink and a sense of a business opportunity. Robert Cockburn was one such Scotsman returning after the war to establish a port house in 1815. Other Scottish names famed in port include Dow, Gould Campbell, and Symington.

PT03 Malairt a’ Phuirt
Bha port ga dhèanamh (agus tha fhathast) ann an gleann Duoro ann an ceann a tuath Phortagail, agus an dèidh sin
gu h-àbhaisteach bha e a’ dèanamh a shlighe gu margaidean thall-thairis tro bhaile-mòr Phorto. Dh’fhàs na Breatannaich measail air mar thoradh air troimh-a-chèile ann an ruigsinneachd air fìonan Frangach air adhbhrachadh le cogadh, agus an dèidh iomairtean Arm Bhreatainn ann am Portagail an aghaidh Napoleon san Fhraing, fhuair mòran de na h-oifigearan blas airson na dibhe seo agus faireachdainn air cothrom gnothachais. B’ e Raibeart Cockburn aon de na h-Albannaich sin agus an dèidh dha tilleadh às a’ chogadh, stèidhich e taigh puirt ann an 1815. Am measg ainmean eile a tha cliùiteach airson port, tha Dow, Gould Caimbeul, Symington, Greum, Robasdan agus Sandeman.