SE10 – Gothenburgs in Scotland


       
Stitcher: Maggie Ferguson (Edinburgh)

Scottish sailors visiting Sweden in the 19th century took note of Gothenburg’s ‘social enterprise’ approach to alcohol sale. Profits above 5% were returned to the community by law to develop amenities. These Gothenburg Principles then became popular for miners’ social clubs in Scotland, established by pit owners or philanthropists to encourage moderate drinking, reading rooms and sporting recreation. They were adopted by more than 60 public houses across Scotland although it seems only four still apply them today. The Prestoungrange Gothenburg returns its profits to Prestonpans’ community arts festival and acts as a home base for the Scottish Diaspora Tapestry.

Bha na ciad cheanglaichean leis an t-Suain gaisgeanta. Ron t-siathamh linn deug, bha saighdearan Albannach air iad fhèin a dhearbhadh ann an seirbheis thall-thairis agus thathar a’ creidsinn gun robh mu 40,000 a’ sabaid don chaidreachas Phròstanach tro Chogadh nan Trithead Bliadhna (1618–1648). Choisinn mòran dhiubh deagh chliù ann an seirbheis ‘Leòmhann a’ Chinn a Tuath’, Gustavus Adolphus II na Suaine. Fhuair còrr agus 20 teaghlach inbhe uaisleachd mar thoradh air an seirbheis ann an arm na Suaine. Tha ainmean a lorgar ann an comannsòisealta nan uaislean Suaineach a’ gabhail asteach ainmean mar Leighton, Foirbeis, Mac a’ Chlèirich, Stiùbhart, Caimbeul, Druimeanach, Mac na Ceàrdaich, Mac an Fhleisdeir, MacGumaraid, Gòrdain, MacIlleDhuibh, Dùbhghlas, Moireach, Hamaltan, MacÙistean, Hepburn agus Gladstone.