US02 – Battles of Dunbar and Worcester

Stitchers (Bowdoin, Maine, USA): Jan McIntyre, Ellen Bibeau, Carol Rogers, Monica Mann, Pam Matthews, Jeanne Finlay.

After the English Parliament executed Charles I in 1649, his son was proclaimed king in Scotland. This triggered an invasion by Oliver Cromwell, who defeated the Scottish forces at Dunbar in 1650. Some of the prisoners were used as forced labour, including 150 men sent to New England on the ship Unity. Sold for between £20 and £30 each, many were taken to the Saugus ironworks at Lyn, or to Berwick in Maine. Back at home Charles II tried to turn the tide by invading England with a Scottish army. It was defeated at Worcester in 1651, leading to hundred more Scots prisoners being transported.

US02 Blàir Dhùn Barra & Worcester
An dèidh do Phàrlamaid Shasainn Teàrlach I a chur gu bàs ann an 1649, chaidh a mhac a ghairm mar rìgh na h-Alba. Phiobraich seo ionnsaigh bho Oliver Cromwell, a thug buaidh air na feachdan Albannach aig Dùn Bharra ann an 1650. Bha cuid de na prìosanaich gan cur a dh’obair an aghaidh an toil, a’ gabhail a-steach 150 neach a chuireadh gu New England air an t-soitheach
Unity. Air an reic airson £20 agus £30 am fear, chaidh mòran dhiubh a thoirt gu gàrradh-iarainn Saugus aig Lyn, no gu Bearraig ann am Maine. Air ais aig an taigh, dh’fheuch Teàrlach II ri cùisean atharrachadh le ionnsaigh a thoirt air Sasainn le feachd Albannach. Chaidh buaidh a thoirt air ann an Worcester ann an 1651, a’ leantainn gu ceudan eile de phrìosanaich Albannach a bhith air an cur a-null thairis.