US04 – Crown of Maine

Stitchers: Pam Nicolazzo, Val Mann, Lexie Mann & Sherry Smith – Bowdoin, Maine

Maine’s Aroostook and Washington Counties have historic and cultural ties to Canada, once forming part of “New Scotland.” Many of Maine’s northern inhabitants can trace their ancestry through Canada to the Highland Clearances or to Ulster. This region has become affectionately known as “The Crown of Maine.” The north star on this panel represents the geographic position of the region. The star and the mariner both appear on the Maine state flag. The potatohouse is an iconic symbol of Aroostook County. The rising sun represents Mars Hill Mountain’s claim as one of the first locations in the nation to see the dawn. The roots represent the population’s Scottish and Ulster Scot’s ancestry.

US04 Crùn Maine
Tha ceanglaichean eachdraidheil is cultarach aig Siorrachdan Aroostook ann am Maine agus Washington ri Canada, aig aon uair nam pàirt de “Alba Nuadh.” Is urrainn do mhòran den luchdcòmhnaidh ann an ceann a tuath Maine, an sinnsearachd a lorg tro Chanada gu Fuadaichean na Gàidhealtachd no gu Ulaidh. Tha an sgìre seo a-nis air ainmeachadh le bàidh mar “Crùn Maine.” Tha an rionnag a tuath air a’ phannal seo a’ riochdachadh suidheachadh cruinn-eòlasach na sgìre. Tha an rionnag agus am maraiche a’ nochdadh le chèile air bratach stàite Maine. Tha an taigh-buntàta mar shamhla shuaicheanta de Shiorrachd Aroostook. Tha a’ ghrian ag èirigh a’ riochdachadh tagradh Beinn Mars Hill mar aon de na ciad làraich san dùthaich a chì briseadh an latha. Tha na freumhaichean a’ riochdachadh sinnsearachd Albannach is Albannaich Ulaidh san àir eamh-sluaigh.