US05 – District of Maine

From 1718 to 1760, over 30 communities along the coast of Maine were settled with “Ulster Scots”. Although the history of relations between Europeans and First Nations people sometimes resulted in tragedy through misunderstanding and exploitation, the historic and cultural similarities that the two groups shared may have helped foster understanding and a willingness to co-operate. Both were tribal; valuing family relationships, supporting the members of the clan or village, fostering children to build allegiances and honouring elders. Resourcefulness, resilience (symbolized here by the beaver) independence, loyalty, courage and humour are all qualities that the two groups hold in common.

US05 Sgìre Maine
Bho 1718 gu 1760, chaidh còrr air 30 coimhearsnachd a thuineachadh sìos costa Maine còmhla ri “Albannaich Ulaidh”. Ged a bha eachdraidh nan dàimhean eadar Eòrpaich agus muinntir nan Ciad Nàiseanan a’ toradh uaireannan ann an cùis-mhulaid tro mhì-thuigse agus gabhail brath, dh’fhaodadh gun do chuidich na coltachdan eachdraidheil agus cultarach a bha an dà bhuidheann a’ co-roinn, le tuigse a thogail agus deòin air co-obrachadh. Bha an dà bhuidheann treubhach; a’ cur luach air dàimhean teaghlaich, a’ cur taic ri buill den chinneadh no den bhaile, a’ cuideachadh chloinne gu bhith a’ togail dìlseachd agus a’ toirt urram do dhaoine nas aosta. Is e innleachdachd, fulangas (samhlaichte an seo leis a’ bhìobhar), neo-eisimeileachd, dìlseachd, misneachd agus àbhachdas, feartan a tha cumanta don dà bhuidheann.