US06 – Colonel Ninian Beall

Stitchers (Edinburgh & Roslin): Kathy McGlew, Amanda Drollinger, Ann Stewart.

Ninian Beall, a junior officer in the Scottish army of Alexander Leslie, was captured by Cromwell’s forces at the Battle of Dunbar in 1650 and sold into indentured slavery in Barbados. On his release in Maryland, he became commander of Lord Baltimore’s ‘vessel of warr’, Deputy-Surveyor of Charles County and Commander-in-Chief of His Majesty’s forces in Calvert County. Beall brought in numerous Scottish immigrants, many of whom settled on the ‘New Scotland 100’ tract. He owned the land which later became Georgetown, and ten plantations with such names as Rock of Dumbarton, Beall’s Medowes, Beall’s choice, St Andrews and Largo.

US06 An Còirneal Ninian Beall
Chaidh Ninian Beall, oifigear òg ann am feachd Albannach Alasdair Leslie, a thoirt am bruid le feachdan Cromwell aig Blàr Dhùn Bharra ann an 1650, agus chaidh a reic fo chùmhnant gu tràillealachd ann am Barbados. An dèidh a shaoradh ann am Maryland, bha e na chommandair air ‘soitheach cogaidh’ a’ Mhorair Baltimore, Iar-Sgrùdaire air Sgìre Theàrlaich (Charles County) agus Prìomh Chommandair air feachdan a Mòrachd ann an Sgìre Calvert. Thug Beall a-steach àireamhan de dh’in-imrich Albannach, le mòran dhiubh a’ tuineachadh air raonach ‘Alba Ùr 100’. Bha sealbh aige air an fhearann air a bheil Georgetown suidhichte, agus deich planntachasan le ainmean leithid Creag Dhùn Bhreatainn, Faichean Beall, roghainn Beall, Naomh Anndrais agus Leargach.