US08 – Tobacco Factors

The Act of Union gave Scots traders access to the American colonies. By the 1760s Glasgow tobacco factors were amassing tobacco from small growers near the Chesapeake, selling consumer goods on credit, and shipping tobacco back to the Clyde astonishingly quickly. These “tobacco lords” made spectacular profits while bringing goods from Britain’s industrial revolution and ideas from Edinburgh’s Enlightenment to American audiences. Of Chesapeake towns founded by Scots, Alexandria, Virginia is particularly proud of its origins. In its yearly parade, the “Scottish Christmas Walk,” the mayor of Dundee is an honoured guest. Nearby Washington DC was planned in the Georgetown tavern run by Forres-born John Suter.

US08 Bàillidhean Tombac
Thug Achd an Aonaidh cothrom do mhalairtich Albannach air na coloinidhean Aimeireaganach a ruighinn. Anns na 1760an, bha bàillidhean tombac Ghlaschu a’ càrnadh tombac bho luchdfàis bheag faisg air Chesapeake, a’ reic bathar caitheimh air creideas, agus a’ seòladh tombac air ais gu Cluaidh anabarrach luath. Bha na “morairean tombac” sin a’ dèanamh prothaid iongantach fhad ’s a bha iad a’ toirt bathair bho reabhlaid hnìomhachasail Bhreatainn agus bunbheachdan bho Shoilleireachadh Dhùn Èideann gu luchd-èisteachd Aimeireaganach. De bhailtean Chesapeake air an stèidheachadh le Albannaich, tha Alexandria, Virginia gu h-àraid pròiseil às a tusan. Anns a’ chaismeachd bhliadhnail, aig an “Cuairt Albannach na Nollaig,” tha ceannard-baile Dhùn Deagh na aoigh urramach. Faisg air làimh, bha Washington DC air a phlanadh ann an taighseinnse ann an Georgetown air a ruith le Iain Suter, a rugadh ann am Farrais.