US11 – We are all related

Stitchers (Florida): Stanley (One Horse) Groves, Bonnie Lewis, Bear Bozarth, Paula Groves

This panel was created by the Native Nations Museum in Florida. It features two part Scottish and part Native American chiefs: Billy Powell (Osceola) who was Creek-Seminole, and John Ross (Guwisguwi) of the Cherokee. Hands extended in greeting are draped in tartan and an American peace belt. The turtle relates to a creation tradition which calls North America “Turtle Island”. The four shields represent the totems of the four stitchers, who each have a rich ancestry: Bonnie Lewis (owl) is Apache and Sioux; Bear Bozarth (black bear) Cherokee and German; Paula Groves (cougar) is Cherokee and Polish; and Stanley Groves (horse) Scottish and Choctaw.

US11 Tha Sinn Uile Càirdeach
Chaidh am pannal seo a chruthachadh le Taightasgaidh nan Nàiseanan Dùthchasach ann am Florida. Tha e a’ nochdadh dithis cheann-cinnidh pàirt Albannach agus pàirt Aimeireaganach dùthchasach: Billy Powell (Osceola) a bha CreekSeminole, agus Iain Rosach (Guwisguwi) den Cherokee. Tha làmhan a-mach a’ cur fàilte air a chèile agus aodach tartan is an crios sìth Aimeireaganch mun cuairt orra. Tha an turtar cocheangailte ri traidisean cruthachaidh a tha a’ toirt an ainm “Eilean an Turtair” do dh’Aimeireaga a Tuath. Tha na ceithir sgiathan a’ riochdachadh pòlaichean tòtaim nan ceathrar luchd-fuaigheil aig a bheil sinnsearachd saidhbhir dhaibh fhèin: Tha Bonnie Lewis (comhachag) Apache is Sioux; tha Bear Bozarth (mathan dubh) Cherokee is Gearmailteach; tha Paula Groves (cougar) Cherokee is Pòlainneach; agus Stanley Groves (each) Albannach is Choctaw.