US13 – Chief John Ross

Stitchers (Mobile, Alabama): Mary McDonald, Deborah McDonald Rowse, Pamela McDonald Kotis, Cynthia McDonald Zakrzewski.

John Ross (1790–1866), known as Guwisguwi (Little White Bird) was Principal Chief of the Cherokee. He was born in Turkey Town to a Scottish father and a Scots-Cherokee mother. In 1816 he founded Ross’ Landing on the Tennessee River and acted as a representative of the Cherokee in Washington during land negotiations. Ross rose to prominence amongst the Cherokee as he tried to protect them from government land purchases which were displacing native communities. He was unsuccessful and migrated with the Cherokee along the Trail of Tears. The American Civil War caused further division, and Ross died in Washington negotiating with the victorious government.

US13 An Ceann-cinnidh Iain Rosach
Bha Iain Rosach (1790–1866), aithnichte cuideachd mar Guwisguwi (Eun Beag Geal) mar Phrìomh Cheann-cinnidh air an Cherokee. Rugadh e ann am Baile an Tuirc bho athair a bha Albannach agus màthair Albannach-Cherokee. Ann an 1816 stèidhich e Laimrig an Rosaich air an Abhainn Tennessee agus bha e gnìomhach mar riochdaire don Cherokee ann an Washington aig àm barganachadh an fhearainn. Dh’èirich an Rosach gu àrd-inbhe am measg an Cherokee agus e a’ feuchainn ri an dìon bho cheannach fearainn leis an riaghaltas, a bha gan cur a-mach às an coimhearsnachdan dùthchasach. Cha do shoirbhich leis agus dh’imrich e còmhla ris an Cherokee sìos Slighe nan Deòir. Dh’adhbhraich Cogadh Catharra Aimeireagadh tuilleadh sgaraidh, agus bhàsaich an Rosaich ann an Washington a’ barganachadh leis an riaghaltas a thug buaidh.