US15A – Last Princess of Hawaii

Stitcher: Hillary Williams, Gullane, East Lothian

Archibald Scott Cleghorn (1835–1910) of Edinburgh moved to Honolulu with his parents in 1851. His father opened a dry goods store but died within a year. Cleghorn stayed when his mother moved to New Zealand, becoming a successful businessman and politician. In 1870 he married Miriam Likelike, sister of David Kalakaua who became king in 1874. Their daughter Princess Victoria Ka’iulani was born in 1875, second in line to the throne after the king’s elder sister, Liliuokalani. Whilst Ka’iulani was in England for schooling Liliuokalani became queen but the monarchy was overthrown in 1893 and Hawaii annexed by the USA. Ka’iulani died in 1899, just 23.

US15A Bana-phrionnsa mu dheireadh Hawaii
Ghluais Gilleasbaig Scott Cleghorn (1835–1910) à Dùn Èideann gu Honolulu còmhla ri a phàrantan ann an 1851. Dh’fhosgail athair stòr bathair tioram ach bhàsaich e an taobh a-staigh bliadhna. Dh’fhuirich Cleghorn nuair a ghluais a mhàthair gu Sealainn Nuadh, agus bha e na neach-gnothaich agus na neach-poilitigs soirbheachail. Ann an 1870, phòs e Miriam Likelike, piuthar do Dhaibhidh Kalakaua a fhuair na rìgh ann an 1874. Rugadh an nighean aca, a’ Bhana-phrionnsa Victoria Ka’iulani ann an 1875, an dàrna neach sa loidhne gu an rìgh-chathair às dèidh a’ phiuthar a bu shine aig an rìgh, Liliuokalani. Fhad ’s a bha Ka’iulani ann an Sasainn airson na sgoile, fhuair Liliuokalani na banrigh ach chaidh a’ mhonarcachd a thilgeil ann an 1893 agus chaidh Hawaii a cheangal ris an USA. Bhàsaich Ka’iulani ann an 1899, aig aois 23.