US18 – Andrew Carnegie

Stitchers: Stacia Greenwood & Kathy McGlew – Edinburgh

Andrew Carnegie (1835–1919) was born in Dunfermline in Fife but had moved to the United States by 1848. He took his first job in a Pittsburgh thread mill when just 13, before becoming a telegraph messenger on the railroads. Through hard work and motivation Carnegie went on to establish the Carnegie Steel Company and became immensely wealthy and influential. Having made his fortune he then encouraged fellow industrialist in acts of philanthropy. Carnegie certainly led by example, sponsoring libraries, museums, and trusts. Over 2,500 Carnegie libraries were built around the world between 1883 and 1929, including in his native Scotland.

US18 Anndra Carnegie
Rugadh Anndra Carnegie (1835–1919) ann an Dùn Phàrlain ann am Fìobha ach bha e air gluasad do na Stàitean Aonaichte ro 1848. Fhuair e a chiad obair ann am muileann snàith ann am Pittsburgh nuair a bha e dìreach 13 bliadhna a dh’aois, mus d’ fhuair e obair mar theachdaire telegraman air na rathaidean iarainn. Tro obair chruaidh agus togradh, chaidh Carnegie air adhart a stèidheachadh Companaidh Stàilinn Charnegie agus dh’fhàs e anabarrach beairteach agus buadhach. An dèidh fhortan a dhèanamh, bhrosnaich e luchd-gnìomhachais eile a b’ aithne dha ann an gnìomhan deagh euchdachd. Bha Carnegie gu cinnteach a’ stiùireadh tro eisimpleir, a’ toirt urrasachd do leabharlannan, taigheantasgaidh agus urrasan. Chaidh còrr agus 2,500 leabharlann Carnegie a thogail mun cuairt an tsaoghail eadar 1883 agus 1929, a’ gabhail a-steach Alba, a dhùthaich fhèin.