US19 – John Muir: Dunbar

Stitcher (Dunbar, Scotland): Marilyn Nicholson.

John Muir (1838-1913), one of the world’s most famous naturalists, was born in Dunbar in East Lothian. He later wrote of how he discovered his love of the natural world whilst playing around his home town. The young Muir spent his free time exploring the rock pools of the ragged coast, revelling in the ‘awful storms thundering on the black headlands and craggy ruins of the old Dunbar Castle,’ and observing the birdlife. His family left Scotland in 1849, but the house in which he was born is now a museum of his life and legacy.

US19 Iain Muir, Dùn Barra
Rugadh Iain Muir (1838–1914), aon den luchdnàdair a b’ ainmeile san t-saoghal, ann an Dùn Barra ann an Lodainn an Ear. Sgrìobh e às dèidh làimh mun dòigh a fhuair e a-mach mu a mheas air an t-saoghal nàdarra, ’s e a’ cluich timcheall a bhaile fhèin. Chuir Muir òg seachad an t-àm saor aige a’ rannsachadh nan glumagan creagach mu thimcheall a’ chosta, a’ gabhail tlachd às
‘awful storms thundering on the black headlands and craggy ruins of the old Dunbar Castle,’ agus ag amharc air saoghal nan eun. Dh’fhàg a theaghlach Alba ann an 1849, ach tha an taigh san d’ rugadh e a-nis na thaigh-tasgaidh de a bheatha agus a dhìleab.