US25 – John Milligan: Mountain Climber

Stitchers (Houston, Texas): Michele King, John Milligan.

John Milligan’s first climb was around the age of 5 or 6, on Kings Seat in Tillicoultry Glen. By 13 he undertook his first solo ascent near Luss. The view across Loch Lomond inspired him and two years later Milligan was off to Outward Bound for a month in Burghead. That gave him the unbounded confidence to seek ever bigger heights. Since then he has been climbing all his life, reaching the 18,000ft Mount Everest base camp aged 53. The ice axe and flag in the panel are Mulligan’s most prized possessions, having accompanied him on every climb for over fifty years.

US25 Iain Milligan, Sreapadair nam Beann
Chaidh Iain Milligan a shreap an toiseach timcheall air aois 5 no 6, air Suidheachan an Rìgh ann an Gleann Tillicoultry. Nuair a bha e 13 bliadhna a dh’aois, ghabh e a’ chiad shreap leis fhèin os làimh, faisg air Lus. Bhrosnaich an sealladh tarsainn Loch Laomainn e agus dà bhliadhna às dèidh sin bha Milligan air falbh gu Outward Bound airson mìos ann am Burghead. Thug sin dha misneachd gun chrìch airson àrdan nas motha fheuchainn. On uair sin, tha e air a bhith a’ sreap fad a bheatha, a’ ruighinn campa campa bonna 18,000 troigh Beinn Everest aig aois 53. Tha an tuadh deighe agus a’ bhratach sa phannal am measg nan nithean as prìseile do MiMargaret Ferguson Burns lligan, an dèidh a bhith còmhla ris air a h-uile sreap airson còrr agus leth-cheud bliadhna.