US09 – John Knox Witherspoon

Stitcher (Princeton, New Jersey): Leslie Dobbs-Allsopp

John Witherspoon (1723-94) was born at Gifford in East Lothian and studied at St Andrews and Edinburgh. He became a Church of Scotland minister in Ayrshire and Paisley and his theological treatises spread his reputation. Invited to become President of the College of New Jersey (later Princeton University), he moved to America in 1768 and proved to be an able administrator, popular professor, and a key figure in establishing the Presbyterian Church in America. He supported the revolutionary cause when the colonies sought independence from Britain, signing the Declaration of Independence and helping to draft the Articles of Confederation.

US09 Iain Knox Witherspoon
Rugadh Iain Witherspoon (1723–94) ann an Gifford ann an Lodainn an Ear agus chaidh oideachadh ann an Cill Rìmhinn agus Dùn Èideann. Bha e na mhinistear ann an Eaglais na hAlba ann an Siorrachd Àir agus Pàislig agus sgaoil a thràchdasan diadhachdail a chliù. An dèidh cuireadh gu bhith na Cheann-suidhe air Colaiste New Jersey (Oilthigh Princeton), ghluais e a dh’Aimeireaga ann an 1768 agus dhearbh e e fhèin mar neach-rianachd comasach, ollamh air an robh meas agus mar phrìomh neach ann an stèidheachadh na h-Eaglais Chlèirich ann an Aimeireaga. Chuir e taic ris a’ chùis reabhlaidich nuair a bha na coloinidhean a’ sireadh neoeismeileachd bho Bhreatainn, a’ cur ainm ri Foillseachadh an Neo-eisimeileachd agus a’ cuideachadh le dreachadh nan Artaigilean Cochaidreachais