ZA01 – Lovedale Mission

Stitcher:  Zukiswa Zita of Keiskamma Art Project – Hamburg, Eastern Cape

Founded in 1824 by missionaries of the Glasgow Missionary Society as a place of higher education for Africans, Lovedale was named after Rev John Love, chairman of the mission. In 1843 Lovedale came under the control of the Free Church of Scotland and in 1929 the Church of Scotland. Lovedale provided racially integrated education for local African children and settlers’ sons. As well as imparting a high quality academic education, Lovedale also offered technical training, including the famous Lovedale Press, which gave expression to many African writers. Under the notorious 1952 Bantu Education Act, Lovedale ceased to be racially integrated.

ZA01 Institiùd Mhiseanaraidhean Lovedale
Air a stèidheachadh ann an 1824 le miseanaraidhean bho Chomann Mhiseanaraidhean Ghlaschu, màr àite airson foghlam àrd-ìre dha Afraganaich, bha Lovedale air ainmeachadh às dèidh an Urramaich Iain Love, cathraiche a’ mhisein. Ann an 1843, thàinig Lovedale fo smachd Eaglais Shaor na h-Alba agus ann an 1929 fo Eaglais na h-Alba fhèin. Bha Lovedale a’ solarachadh foghlam aonaichte gu cinneadail do chloinn Afraganach ionadail agus mic luchdtuineachaidh. A thuilleadh air a bhith a’ toirt seachad foghlam acadaimigeach àrd-ghnèitheil, bha Lovedale cuideachd a’ tairgsinn trèanadh teicnigeach a’ gabhail a-steach Clò ainmeil Lovedale, a thug cothrom gnìomhachaidh do mhòran sgrìobhadairean Afraganach. Fo Achd Foghlaim mhì-chliùiteach Bantu 1952, sguir Lovedale a bhith aonaichte gu cinneadail.