ZA01A – Thomas Pringle

Stitcher: Ann Carroll – Sedgefield, Western Cape

Thomas Pringle (1789–1834) was born in Blakelaw, just outside Kelso in Scotland. He was injured in an accident in infancy which caused him to be lame throughout his life; therefore he did not follow in his father’s footsteps with farming. He instead became a poet and writer, studying at Edinburgh University and was befriended by Robert Louis Stevenson. He arrived in South Africa with the 1820 Settlers and settled in Grahamstown. He was criticised for his outspokenness against the colonial government and assisted in the eventual abolition of slavery in 1834; the legislation of which came into effect in 1838.

ZA01A Tòmas Pringle
Rugadh Tòmas Pringle (1789–1834) ann am Blakelaw dìreach taobh a-muigh Chealsaidh ann an Alba. Chaidh a ghortachadh ann an tubaist nuair a bha e na naoidhean a dh’adhbhraich dha a bhith cuagach fad a bheatha; mar sin, cha do lean e athair gu tuathanachas. An àite sin, thàinig e gu bhith na bhàrd agus na sgrìobhadair, ag ionnsachadh ann an Oilthigh Dhùn Èideann agus fhuair e caraid ann an Raibeart Louis MacSteaphan. Ràinig e Afraga a Deas còmhla ri Luchd-tuineachaidh 1820 agus thuinich e ann am Baile Ghreum. Bhathar ga chàineadh airson a bhith àrd-bhriathrach an aghaidh an riaghaltais cholòineach agus chuidich e le cur às mu dheireadh thall do thràillealachd ann an 1834; thàinig reachdas a thaobh sin gu bith ann an 1838.