ZA02 – Tiyo Soga & Janet Burnside

Stitchers:  Zukiswa Zita and Nozibele Nxadi of Keiskamma Art Project – Hamburg, Eastern Cape

Tiyo Soga was born in South Africa’s Eastern Cape in 1829; he was a member of the Xhosa nation. Brought up by a Christian mother, Tiyo studied at the University of Glasgow and was the first black man to be ordained a minister in the United Presbyterian Church, in 1857. He married Janet Burnside, a Glasgow weaver. The couple returned to South Africa where thay established a
mission at Mgwali. Tiyo translated Pilgrim’s Progress and part of the Bible into Xhosa. He was a strong advocate of black consciousness and is regarded as one of South Africa’s first black intellectuals.

ZA02 Tiyo Soga & Seònaid Burnside
Rugadh Tiyo Soga ann an Ceap an Ear Afraga a Deas ann an 1829; bha e na bhall de nàisean Xhosa. Air a thogail le màthair Chriosdail, bha Tiyo ag ionnsachadh ann an Oilthigh Ghlaschu agus b’ e a’ chiad duine dubh a bha òrdaichte mar mhinistear anns an Eaglais Chlèireach Aonaichte ann an 1857. Phòs e Seònaid Burnside, figheadair à Glaschu.
Thill a’ chàraid gu Afraga a Deas far na stèidhich iad misean aig Mgwali. Dh’eadar-theangaich Tiyo am Pilgrim’ s Progress agus pàirt den Bhìoball gu Xhosa. Bha e na thagradair làidir a thaobh mothachadh do dhaoine dubha agus tha e air fhaicinn mar aon den chiad luchd-innleachdail dubha ann an Afraga a Deas.